Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Türkiye Ziraat Odaları Birliği > Haberler > LEONARDO DA VİNCİ TARIMSAL PAZARLAMA PROJESİ

LEONARDO DA VİNCİ TARIMSAL PAZARLAMA PROJESİ

LEONARDO DA VİNCİ TARIMSAL PAZARLAMA PROJESİ

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Görevlilerinden
Doç. Dr. F. Füsun TATLIDİL ve Doç. Dr. Coşkun CEYLAN hazırladıkları Leonardo Da Vinci “Tarımsal Pazarlama Projesi” hakkında TZOB uzmanlarına TZOB Genel Merkezi’nde bilgi vererek, projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Üreticiler başta olmak üzere, pazarlama zincirinde yer alan kişi ve kurumlar ile uzman danışmanlar ve eğitimciler için modern pazarlama anlayışının temel unsurları konusunda mesleki eğitim programı geliştirmeye yönelik olarak hazırlanan Tarımsal Pazarlama Projesi'nde altı ülke (Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Türkiye ve İngiltere) yer almaktadır. Bu proje, AB Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Programı tarafından desteklenmektedir.
Leonardo Da Vinci Programı
AB Leonardo Da Vinci programı, Avrupa'da mesleki eğitimde kaliteyi artırmak, mesleki eğitime yenilikler getirmek ve bunların uluslararası işbirliği içinde uygulanmasını sağlamaya yönelik bir programdır. Programın amaçları şunlardır:
n Mesleki eğitimin her seviyesinde, özellikle gençlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin sağlanması,
n Güçlü bir teknolojik ve kurumsal değişimin sağlanması için, mesleki eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve yaşam boyu sürecek bir bilgi ve beceri edinimi olanağının yaratılması,
n Rekabeti ve girişimciliği geliştirmeye yönelik olarak mesleki eğitimde yeni yaklaşımların oluşturulması ve desteklenmesi.
Tarımsal Pazarlama Projesi
Tarımsal Pazarlama Projesi; alternatif ürünler, geleneksel olmayan ürünler, yerel düzeyde üretilen ve özel niteliklere sahip ürünler ve markalar, üreticiler tarafından ürünlerin satıldığı perakende pazarlar ve toptan satış yapılan pazarlar ve e-ticaret yoluyla yeni teknolojiler sunma gibi konu alanları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Projenin hedefleri şunlardır:
n Projeye katılan ülkeler arasında ortak bir eğitim programı ve yöntemin geliştirilmesi,
n Örnek olay çalışması, etkileşimli uygulamalar ve tartışma metinleri gibi esnek yapıda eğitim materyallerinin oluşturulması,
n Tarımsal pazarlama konusunda çalışan uzmanların daha donanımlı ve güçlü hale getirilmesi,
n Tüm faaliyetlere, paydaşların (tarım ürünleri işleme sanayii, eğitim veren kuruluşlar, politika belirleyenler, danışmanlar, üretici örgütleri ve destekleyici kuruluşların vb.) aktif katılımının sağlanması,
n Özellikle uzak bölgelerde yaşayan genç üreticilere ve kadınlara eğitim için eşit olanakların sağlanmasına yardımcı olunması,
n Tarımsal pazarlama bilgileri ve mesleki eğitim ağlarının daha da güçlendirilmesi,
n Hedef grupların, bilgi paylaşım teknolojileri ve e-ticaret konularında bilgilendirilmesi,
2008 yılı sonunda tamamlanması beklenen Proje ile elde edilecek olan çıktılar şunlardır:
n Katılan ülkelerdeki mesleki eğitimin düzeyi ve öncelikleri hakkında detaylı çalışmaların yapılması,
n Tarımsal pazarlama konusunda tüm Avrupa kıtasında kullanılabilecek bir eğitim materyalinin hazırlanması,
n Avrupa'da tarımsal pazarlama konularında eğitim görmüş eğitimciler ve danışmanlardan bir çekirdek grubun oluşturulması,
n Mesleki eğitim ile tarımsal pazarlama konularında politika önerilerinin geliştirilmesi,
n Tarımsal pazarlama konusunda yararlanılabilecek bilgi paylaşım ağının oluşturulması.
Projenin Gerekçesi
Tarım sektöründe yer alan kişilerin yüzde 80'inden fazlası tarımsal üretim alanında değil, pazarlama alanında yer almaktadır. Avrupa'da gıda maddeleri için harcanan milyarların dörtte üçü pazarlama masrafı olarak kullanılırken, dörtte birinden daha az bir miktarı üreticilerin eline geçmektedir. Çoğu üretici bu durumu bilmekte, fakat pazarlama faaliyetlerine ve pazarlama sürecine katılımla doğan katma değeri göz ardı ederek kendilerine sunulan fırsatı kaçırmaktadırlar.
Giderek artan sayıda üretici, elde ettikleri ürünün katma değerini artırmanın yollarını aramaya başlamıştır. Tüketicilerin özellikle taze, yerel ve daha sağlıklı yeni ürünlere yönelmeleri nedeniyle, özellikli gıda ürünlerine olan talep artmaktadır. Bazı üreticiler, yerel ve bölgesel markaların pazarlanmasında; perakende pazarların geliştirilmesinde, bilgi teknolojileri ve e-ticaret teknolojileri gibi fırsatlardan yararlanmaya başlamıştır
Tarımsal Pazarlama Projesi, bu gelişmelerin desteklenmesine yardımcı olacaktır.